Regulamin

Regulamin korzystania z portalu.

1. Przed korzystaniem z portalu prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

2. W portalu produktem są rysunki, w konwencji 3D z rozszerzeniem ipt. (Inventor 2010), sat., igs., produkowanych elementów maszyn, maszyn i urządzeń, eksponowanych przez producentów, celem pobrania ich i wstawienia do projektu w postaci bloku rysunkowego.

3. Portal zobowiązuje się do umieszczania na nim rysunków dostarczanych przez Klienta Prezentującego (swoje wyroby) i udostępniania ich Klientom Pobierającym oraz udostępnia Klientom dostęp do innych dodatkowych usług oferowanych przez Portal.

4. W związku z tym, że na Portalu eksponowane są wyroby opracowane na podstawie katalogów Klientów Prezentujących i przez nich modernizowane Portal nie odpowiada za występujące w nich błędy, w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, utracony zysk, brak oszczędności, szkody pośrednie i uboczne, szkody spowodowane roszczeniami osób trzecich, szkody wynikające z doradztwa technicznego jak również straty moralne.

5. Zalogowanie się jest równoznaczne z akceptacją niniejszego uregulaminu. Po dokonania opłaty użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu w zakresie pobierania lub eksponowania swoich wyrobów.

6. Dodatkowe usługi wymagają dodatkowych opłat.

7. Umowa dotyczy pobierania obiektów w ilości uzależnionej od dokonanej wielkości wpłaty, oraz prezentowania wyrobów przez okres roczny dwuletni w zależności od wyboru i wielkości opłaconego  abonamentu. Okres ten jest okresem abonamentowym. Okres abonamentowy liczony jest od daty ukazania się wyrobów na portalu. Prezentowanie wyrobów rozpoczyna się w ciągu 7 dni, pobieranie wyrobów będzie możliwe najdalej w ciągu 3 dni od daty wniesienia opłat abonamentowych.

8. Umowa, dotycząca pozostałych usług zostaje zawarta na okres ustalony przez strony, data rozpoczęcia realizacji tych usług zostanie ustalona na roboczo z Klientem.

9. Ponieważ prezentowane wyroby przygotowywane są na podstawie katalogów Klienta prezentującego Klient pobierający powinien zaopatrzyć się w odnośne katalogi, które bezpłatnie udostępniane są przez producenta.

10. Klient Prezentujący oraz pobierający nie może udostępniać praw nabytych osobom trzecim, wnosić jakichkolwiek zmian do pobieranych wyrobów, udostępniać pobranych wyrobów osobom trzecim, prezentować wyrobów osób trzecich.

11. Portal zastrzega sobie prawo odmowy współpracy z Klientem, który będzie chciał wykorzystać portal do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, publikowania treści niezgodnych z prawem, obraźliwych lub naruszających normy społeczne.

12. Portal zastrzega sobie prawo, ze skutkiem natychmiastowym, do zerwania współpracy w przypadku naruszenia regulaminu, wykorzystywania pobranych wyrobów z naruszeniem praw autorskich, do łamania prawa, dokonywania czynów działających na skodę portalu i innych, bez zwrotu dokonanych wpłat.

13. W przypadku zablokowanego dostępu do Portalu, powyżej 3 godzin, z powodu obsługi technicznej, awarii lub innej przyczyny powstałej z winy Portalu abonament zostaje przedłużany w cyklach dobowych. Za przerwy spowodowane czynnikami niezależnymi od Portalu Portal nie odpowiada.