Abonament

Opłaty abonamentowe dotyczą umieszczanych reklam na portalu oraz okresu prezentacji swoich wyrobopw na poetalu. Opłata abonamentową wnoszona jest na okres miesięczny, półroczny, roczny, dwuletni. Na siedem dni przed upływem końca okresu abonamentowego klient powiadamiany jest o możliwości przedłużenia abonamentu na nastepny okres.
W przypadku nie wniesienia opłaty, po czternastu dniach klient zostaje wykreślony z listy klientów (dotyczy to zarówno klientów reprezentujących swoje wyroby oraz prezentujących reklamy).

Oplaty za pobieranie plików w 3D celem wykorzystania w pracach projektowych mogą być wniesione już za pojedynczy element. Wielkość opłaty oblicza się mnożąc planowaną ilość do pobrania  przez cenę jednostkową elementu.

Opłacie nie podlegają zakłady oraz podmioty 50+ korzystające z zakładki "Zakłady plus 50+" portalu.